Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet))
advance
/əd'vɑ:ns/
Jump to user comments
danh từ
 • sự tiến lên, sự tiến tới, sự tiến bộ
 • sự đề bạt, sự thăng, chức
 • sự tăng giá
 • tiền đặt trước, tiền trả trước
 • tiền cho vay
 • sự theo đuổi, sự làm thân
 • (điện học) sự sớm pha
IDIOMS
 • advance copy
  • bản (sách, tài liệu, ...) đưa (cho tác giả...) trước khi xuất bản
 • in advance
  • trước, sớm
   • to pay in advance
    trả tiền trước
 • in advance of
  • trước, đi trước
   • Marx's ideas ưere in advance of his age
    những tư tưởng của Mác đã đi trước thời đại của người
ngoại động từ
 • đưa lên, đưa ra phía trước
 • đề xuất, đưa ra
  • to advance an opinion
   đưa ra một ý kiến
 • đề bạt, thăng chức (cho ai)
 • làm cho tiến bộ, làm tiến mau (khoa học...)
 • thúc đẩy (sự việc...)
 • tăng, tăng lên
  • to advance a price
   tăng giá
 • trả trước, đặt trước
  • to advance a money
   đặt tiền trước
 • cho vay (tiền)
nội động từ
 • tiến lên, tiến tới, tiến bộ
  • to advance in one's studies
   tiến bộ trong học tập
  • to advance in the world
   đang lên, đang tiến bộ
 • tăng, tăng lên
  • to advance in price
   giá tăng lên
Comments and discussion on the word "advance"