Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet))
insubstantial
/,insəb'stænʃəl/
Jump to user comments
tính từ
  • không có thực
  • không có thực chất
  • ít ỏi
  • không vững chắc, mong manh
Related words
Related search result for "insubstantial"
Comments and discussion on the word "insubstantial"