Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
Vietnamese - Vietnamese dictionary (also found in Vietnamese - English, Vietnamese - French, )
kinh quyền
Jump to user comments
version="1.0"?>
  • Tùy cơ ứng biến: Ăn uống muốn theo noi phép tắc, Tới lui cho biết lẽ kinh quyền (Nguyễn Bỉnh Khiêm).
Related search result for "kinh quyền"
Comments and discussion on the word "kinh quyền"