Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet), French - Vietnamese)
lagan
/'lægən/
Jump to user comments
danh từ
  • (pháp lý) xác tàu đắm; hàng hoá bị chìm dưới đáy biển
Related words
Related search result for "lagan"
Comments and discussion on the word "lagan"