Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
French - Vietnamese dictionary (also found in English - Vietnamese, English - English (Wordnet), )
larder
Jump to user comments
ngoại động từ
 • nhét mỡ vào, giắt mỡ vào (miếng thịt)
  • Larder un morceau de boeuf
   nhét mỡ vào miếng thịt bò
 • đâm nhiều nhát
  • Larder quelqu'un de coups de couteau
   đâm ai nhiều nhát dao
 • nhồi nhét
  • Larder un texte de citations
   nhồi nhét nhiều câu trích dẫn vào một bài văn
 • châm chọc ai bằng thơ trào phúng
  • composition lardée
   (ngành in) bát (chữ) nhiều kiểu chữ
  • larder une carte
   trộn gian một quân bài có dấu vào
  • larder une étoffe
   dệt lỗi
Related search result for "larder"
Comments and discussion on the word "larder"