Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in Computing (FOLDOC))
leaves
/li:f/
Jump to user comments
danh từ, số nhiều leaves /li:vz/
 • lá cây; lá (vàng, bạc...)
  • to be in leaf; to come into leaf
   ra lá, mọc lá
 • tờ (giấy)
 • tấm đôi (tấm ván ở mặt bàn có thể bỏ đi hoặc lắp vào chỗ cho bàn to thêm)
IDIOMS
 • to take a leaf out of someone's book
  • noi gương ai, bắt chước ai
 • to turn over a new leaf
  • cải tà quy chính; đổi tính, đổi nết
  • bắt đầu lại tất cả
nội động từ
 • trổ lá, ra lá
ngoại động từ ((thường) + through, over)
 • dở (sách)
Related search result for "leaves"
Comments and discussion on the word "leaves"