Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
Vietnamese - French dictionary (also found in Vietnamese - English, Vietnamese - Vietnamese)
mật
Jump to user comments
version="1.0"?>
 • mélasse
  • Mật mía
   mélasse de canne
 • miel
 • (bot.) nectar (de fleur)
  • mật ít ruồi nhiều
   beaucoup d'appelés et peu d'élus
  • mật ngọt chết ruồi
   on prend plus de mouches avec le miel qu'avec du vinaigre;(sinh vật học, sinh lý học) bile;(động vật học) fiel (de boeuf...)
  • bệnh sỏi mật
   (y học) cholélithiase
  • chứng đái muối mật
   cholalurie
  • chứng giãn túi mật
   cholécystectasie
  • đau túi mật
   cholécystalgie
  • nôn ra mật xanh mật vàng
   rendre tripes et boyaux
  • ống mật chủ
   (giải phẫu học) cholédoque
  • sỏi mật
   calcul biliaire
  • sự nôn mật
   biligenèse
  • sự tạo mật
   cholépoïèse
  • thông mật
   cholagogue
  • Thuốc thông mật
   remède cholagogue
  • thủ thuật cắt bỏ túi mật
   cholécystectomie
  • thủ thuật mở đường mật
   cholangiotomie
  • thủ thuật mở thông túi mật
   cholécystostomie
  • viêm ống mật chủ
   cholédocite
  • viêm túi mật
   cholécystite;secret; confidentiel
  • Công an mật
   police secrète
  • Tài liệu mật
   document secret
  • Thư mật
   lettre confidentielle
Related search result for "mật"
Comments and discussion on the word "mật"