Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet), French - Vietnamese)
miniature
/'minjətʃə/
Jump to user comments
danh từ
 • bức tiểu hoạ
 • ngành tiểu hoạ
 • mẫu vật rút nhỏ
  • in miniature
   thu nhỏ lại
tính từ
 • nhỏ, thu nhỏ lại
  • miniature camera
   máy ảnh cỡ nhỏ
  • miniature railway
   đường ray nhỏ (làm mẫu hoặc để chơi)
ngoại động từ
 • vẽ thu nhỏ lại
Related words
Related search result for "miniature"
Comments and discussion on the word "miniature"