Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet), French - Vietnamese)
mature
/mə'tjuə/
Jump to user comments
tính từ
 • chín, thành thực, trưởng thành
  • mature years
   tuổi trưởng thành, tuổi thành niên
 • cẩn thận, chín chắn, kỹ càng
  • after mature deliberation
   sau khi đã suy xét kỹ càng; sau khi đã đắn đo suy nghĩ
  • the plan is not mature yet
   kế hoạch chưa chín chắn
 • (thương nghiệp) đến kỳ hạn phải thanh toán; mân kỳ (hoá đơn)
ngoại động từ
 • làm cho chín, làm cho chín chắn, làm cho hoàn thiện (kế hoạch...)
nội động từ
 • chín trở nên chín chắn, trưởng thành, hoàn thiện
 • mân hạn, mân kỳ, đến kỳ hạn phải thanh toán (hoá đơn)
  • when does this bill mature?
   đến khi nào cái hoá đơn này phải thanh toán?
Related search result for "mature"
Comments and discussion on the word "mature"