Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
Vietnamese - French dictionary (also found in Vietnamese - English, Vietnamese - Vietnamese)
nếu
Jump to user comments
version="1.0"?>
 • si
  • Nếu nó không đến
   s'il ne vient pas
  • Nếu tôi không lầm
   si je ne me trompe
  • Ai sẽ làm việc đó nếu không phải là tôi
   qui donc fera ce travail si ce n'est pas moi
Related search result for "nếu"
Comments and discussion on the word "nếu"