Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
French - Vietnamese dictionary
nettement
Jump to user comments
phó từ
 • rõ ràng
  • Apercevoir nettement
   nhìn thấy rõ ràng
 • thẳng thắn
  • Répondre nettement
   trả lời thẳng thắn
 • hẳn, dứt khoát
  • Il travaille nettement mieux
   nó làm việc hơn trước hẳn
Related search result for "nettement"
Comments and discussion on the word "nettement"