Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
Vietnamese - Vietnamese dictionary (also found in Vietnamese - English, Vietnamese - French, )
ngắc
Jump to user comments
version="1.0"?>
  • đg. dừng lại vì vướng mắc: đang học bài sao ngắc lại thế?
Related search result for "ngắc"
Comments and discussion on the word "ngắc"