Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet))
outright
/aut'rait/
Jump to user comments
tính từ
 • hoàn toàn, toàn bộ
 • thẳng, công khai; toạc móng heo
 • triệt để, dứt khoát
phó từ
 • hoàn toàn, tất cả, toàn bộ
 • ngay lập tức
  • to kill outright
   giết chết tươi
 • thẳng, công khai; toạc móng heo
Related search result for "outright"
Comments and discussion on the word "outright"