Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
French - Vietnamese dictionary
paradis
Jump to user comments
danh từ giống đực
 • thiên đường
  • Le paradis et l'enfer
   thiên đường và địa ngục
  • Gagner le paradis
   lên thiên đường
  • Le paradis sur la terre
   thiên đường ở cõi trần, thiên đường tại thế
 • tầng thượng (nhà hát)
 • (thực vật học) loài táo thượng uyển
  • oiseau de paradis
   như paradisier
  • Paradis artificiel
   khoái lạc do ma túy mang lại, cảm giác đi mây về gió sau khi dùng ma túy
  • paradis fiscal
   một quốc gia thu hút giới đầu tư do ưu đãi về thuế vụ
  • être au paradis
   rất sung sướng, rất hạnh phúc
  • paradis terrestre
   (tôn giáo) lạc viên
  • vous ne l'emporterez pas en (au) paradis
   thế nào tao cũng phải trả thù mày
Related words
Related search result for "paradis"
Comments and discussion on the word "paradis"