Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
French - Vietnamese dictionary (also found in English - Vietnamese, English - English (Wordnet), Computing (FOLDOC), )
partition
Jump to user comments
danh từ giống cái
 • sự chia cắt
  • La partition d'un territoire
   sự chia cắt một địa hạt
 • (âm nhạc) bản dàn bè
  • Partition de piano
   bản dàn bè pianô
 • (toán học) sự phân hoạch
Related search result for "partition"
Comments and discussion on the word "partition"