Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet), French - Vietnamese)
promotion
/promotion/
Jump to user comments
danh từ
 • sự thăng chức, sự thăng cấp, sự đề bạt; sự cho lên lớp
  • to win (obtain, gain, earn) promotion
   được thăng chức, được thăng cấp
 • sự đẩy mạnh, sự xúc tiến; sự khuyến khích
  • to form a society for the promotion of science
   thành lập một hội để đẩy mạnh khoa học
  • the promotion of production
   sự đẩy mạnh sản xuất
 • sự đề xướng, sự sáng lập
 • sự tích cực ủng hộ để thông qua, sự vận động để thông qua (một đạo luật)
 • (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) sự quảng cáo (hàng...)
Related search result for "promotion"
Comments and discussion on the word "promotion"