Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
Vietnamese - Vietnamese dictionary (also found in Vietnamese - English, Vietnamese - French, )
quàng xiên
Jump to user comments
version="1.0"?>
  • tt. Thiếu đứng đắn, bất chấp đúng sai: ăn nói quàng xiên chuyện tầm phào, quàng xiên.
Related search result for "quàng xiên"
Comments and discussion on the word "quàng xiên"