Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet), French - Vietnamese)
quaker
/'kweikə/
Jump to user comments
danh từ
  • tín đồ phái Quây-cơ, tín đồ phái giáo hữu
  • (Quaker) (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) (như) quaker-gun
Related words
Related search result for "quaker"
Comments and discussion on the word "quaker"