Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
French - Vietnamese dictionary
répondre
Jump to user comments
ngoại động từ
 • nói trả lại, đáp lại
  • Ne savoir que répondre
   không biết nói trả lại gì
 • khẳng định, cam đoan
  • Je vous réponds qu'il en est ainsi
   tôi cam đoan với anh là đúng như thế
  • Répondre la messe
   (tôn giáo) đáp kinh
  • Répondre une pétition
   phê vào đơn khiếu nại
nội động từ
 • trả lại
  • Répondre à son maître
   trả lời thầy giáo
  • répondre à une lettre
   trả lời một lá thư
 • đáp lại; đền đáp lại
  • Répondre à un salut
   chào đáp lại
  • répondre à un bienfait
   đền đáp lại một ơn huệ
 • đáp, thưa
  • J'ai appelé et personne n'a répondu
   tôi đã gọi, nhưng không ai thưa
 • đáp ứng; xứng với; hợp với
  • Répondre à la confiance
   đáp lại sự tin cậy
  • le succès qui répond au mérite
   thắng lợi xứng với giá trị
  • les feux de la ville répondent aux étoiles du ciel
   ánh sáng của thành phố xứng với sao trên trời
  • politique qui répond au besoin
   chính sách đáp ứng một nhu cầu
 • bảo đảm; chịu trách nhiệm
  • Répondre d'un enfant
   bảo đảm về một đứa trẻ
  • Il ne répond pas des dettes de sa femme
   anh ta không chịu trách nhiệm về nợ nần của vợ
 • dội lại, dội
  • L'écho répond
   tiếng vang dội lại
  • la douleur du bras me répond à la tête
   tay tôi đau dội cả lên đầu
 • cãi lại
  • Obéissez, ne répondez point
   hãy vâng lời đi, đừng cãi lại nữa
  • Je ne réponds de rien
   tôi không bảo đảm gì cả
  • Je vous en réponds
   tôi chịu trách nhiệm với anh về việc ấy
  • répondre au nom de
   có tên là, gọi là
  • répondre aux aides
   theo lệnh của người cưỡi (ngựa)
  • répondre bien à la barre
   (hàng hải) theo lái (thuyền)
Related search result for "répondre"
Comments and discussion on the word "répondre"