Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet))
ragged
/'rægid/
Jump to user comments
tính từ
 • rách tã, rách tả tơi, rách rưới
  • ragged clothes
   quần áo rách tã
  • a ragged fellow
   người ăn mặc rách rưới
 • bù xù, bờm xờm, dựng ngược cả lên (lông, tóc...); gồ ghề, lởm chởm (đường...)
  • ragged rocks
   những tảng đá lởm chởm
  • ragged ground
   đất gồ ghề lổn nhổn
 • tả tơi; rời rạc, không đều
  • ragged clouds
   những đám mây tả tơi
  • ragged performance
   cuộc biểu diễn rời rạc
  • ragged chorus
   bản hợp xướng không đều
  • ragged time in rowing
   nhịp mái chèo không đều
  • ragged fire
   tiếng súng rời rạc
Related search result for "ragged"
Comments and discussion on the word "ragged"