Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet))
rugged
/'rʌgid/
Jump to user comments
tính từ
 • gồ ghề, lởm chởm, xù xì
  • rugged ground
   đất gồ ghề
  • rugged country
   miền đồi núi lởm chởm
  • rugged bark
   vỏ cây xù xì
 • thô lỗ, thô kệch, không đều (nét mặt)
  • rugged features
   nét mặt thô
 • nghiêm khắc, hay gắt, hay quàu quạu
 • vất vả, khó nhọc, gian khổ, gian truân; khổ hạnh
  • rugged life
   đời sống gian truân
 • trúc trắc, chối tai
  • rugged verses
   những câu thơ trúc trắc
 • khoẻ mạnh, vạm vỡ
Related words
Related search result for "rugged"
Comments and discussion on the word "rugged"