Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet))
rapaciousness
/rə'peiʃəsnis/ Cách viết khác : (rapacity) /rə'pæsiti/
Jump to user comments
danh từ
  • tính tham lạm, sự tham tàn
  • tính tham ăn, tính phàm ăn
Comments and discussion on the word "rapaciousness"