Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet))
reception
/ri'sepʃn/
Jump to user comments
danh từ
 • sự nhận, sự thu nhận, sự lĩnh
 • sự tiếp nhận, sự kết nạp (vào một tổ chức nào...)
  • to be honoured by reception into the Academy
   được vinh dự tiếp nhận vào viện hàn lâm
 • sự đón tiếp
  • to give someone a warm reception
   tiếp đón ai niềm nở
  • the play met with a warm reception
   vở kịch được nhiệt liệt hoan nghênh
 • sự tiếp nhận; tiệc chiêu đãi
  • to give a reception
   tổ chức chiêu đãi
 • (kỹ thuật), (rađiô) sự thu; phép thu
  • shortdistance reception
   sự thu tầm gần
 • sự tiếp thu (tư tưởng...)
  • to have a great faculty of reception
   có khả năng tiếp thu lớn
Related words
Related search result for "reception"
Comments and discussion on the word "reception"