Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet))
recovery
/ri'kʌvəri/
Jump to user comments
danh từ
 • sự lấy lại được, sự tìm lại được (vật đã mất...)
 • sự đòi lại được (món nợ...)
 • sự bình phục, sự khỏi bệnh
  • recovery from infuenza
   sự khỏi cúm
  • past recovery
   không thể khỏi được (người ốm)
 • sự khôi phục lại, sự phục hồi lại (kinh tế)
 • (thể dục,thể thao) miếng thủ thế lại (đánh kiếm)
 • (hàng không) sự lấy lại thăng bằng (sau vòng liệng xoáy trôn ốc)
Related words
Related search result for "recovery"
Comments and discussion on the word "recovery"