Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
French - Vietnamese dictionary
regretter
Jump to user comments
ngoại động từ
 • thương tiếc, luyến tiếc
  • Regretter un ami
   thương tiếc một người bạn.
 • hối tiếc; tiếc.
  • Regretter sa jeunesse
   tiếc tuổi xuân
  • Regretter son argent
   tiếc tiền
  • Regretter son imprévoyance
   hối tiếc sự không lo xa của mình;
  • Regretter d'avoir mal agi
   tiếc là đã hành động sai;
  • Je regrette de vous avoir fait attendre
   tôi tiếc là đã để anh phải chờ.
Related words
Related search result for "regretter"
Comments and discussion on the word "regretter"