Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
French - Vietnamese dictionary
requête
Jump to user comments
danh từ giống cái
 • đơn
  • Présenter une requête
   đưa đơn
 • lời thỉnh cầu
  • Ayez égard à sa requête
   xin hãy nể lời thỉnh cầu của nó
  • à la requête de; sur la requête de
   theo sự thỉnh cầu của
Related search result for "requête"
Comments and discussion on the word "requête"