Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
French - Vietnamese dictionary
raquette
Jump to user comments
danh từ giống cái
 • vợt, raket
  • Raquette de tennis
   vợt đánh quần vợt
  • Raquette de ping-pong
   vợt đánh bóng bàn
 • để vợt (để lắp vào giày đi trên tuyết mềm)
 • bẫy dò (để bẫy chim)
 • (thực vật học) cây xương rồng vợt
Related search result for "raquette"
Comments and discussion on the word "raquette"