Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
French - Vietnamese dictionary
restituer
Jump to user comments
ngoại động từ
 • trả lại, hoàn lại, bồi hoàn
 • khôi phục, phục hồi, phục nguyên
  • Restituer le sens d'une phrase dans un texte ancien
   khôi phục lại nguyên nghĩa của một câu trong văn bản cổ
  • restituer son honneur à quelqu'un
   phục hồi danh dự cho ai
  • restituer une fresque
   phục nguyên một bức tranh nề
 • (thân mật) nôn, mửa
  • Restituer son déjeuner
   mửa những thức ăn trưa
Related search result for "restituer"
Comments and discussion on the word "restituer"