Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
French - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet), )
rester
Jump to user comments
nội động từ
 • còn lại
  • Château dont il ne reste que des ruines
   lâu đài chỉ còn lại những tàn tích
 • ở lại
  • Rester à Hanoi
   ở lại Hà Nội
 • lưu lại mãi, còn lại mãi
  • Son nom restera
   tên tuổi người ấy sẽ còn lại mãi
 • vẫn (như cũ)
  • Rester fidèle à ses amis
   vẫn trung thành với bạn như cũ
  • rester en place
   vẫn ở nguyên chỗ
 • kéo dài thời gian
  • Rester longtemps à faire un travail
   kéo dài thời gian để làm một công việc
  • cela doit rester entre nous
   phải giữ bí mật điều đó chỉ hai ta biết thôi
  • en rester à
   dừng lại ở chỗ
  • en rester là
   dựng lại ở đấy
  • il a failli y rester
   (thân mật) nó suýt chết
  • rester à
   còn phải (làm gì)
  • rester court
   xem court
  • rester de l'arrière
   (hàng hải) đi chậm hơn tàu khác
  • rester en chemin
   bỏ dở, không đi đến cùng
  • rester en plan
   xem plan
  • rester en route
   dừng lại giữa chừng
  • rester soi-même
   giữ nguyên bản chất của mình, giữ nguyên bản lĩnh
  • rester sur la bonne bouche
   xem bouche
  • rester sur le champ de bataille
   chết trận
  • rester sur sa faim
   ăn chưa đủ no
  • rester sur une impression
   giữ lâu một cảm giác
  • Il me reste à faire
   tôi còn phải làm
  • il n'en reste pas moins que
   không phải vì thế mà không
  • il reste à savoir si
   còn cần phải biết có phải là
  • il reste que
   dù sao vẫn là
  • reste à savoir si
   còn cần phải xem có phải là
Related search result for "rester"
Comments and discussion on the word "rester"