Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet), French - Vietnamese)
ridicule
/'ridikju:l/
Jump to user comments
danh từ
 • sự nhạo báng, sự chế nhạo, sự giễu cợt, sự bông đùa
  • to turn into ridicule
   chế nhạo, bông đùa
  • in ridicule of
   để chế nhạo, để giễu cợt
  • to give cause for ridicule; to be open to ridicule
   khiến người ta có thể chế nhạo
  • to invite ridicule
   làm trò cười
ngoại động từ
 • nhạo báng, chế nhạo; giễu cợt (người nào)
Related search result for "ridicule"
Comments and discussion on the word "ridicule"