Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
French - Vietnamese dictionary
sérieux
Jump to user comments
tính từ
 • đứng đắn, nghiêm túc
  • Travail sérieux
   công việc làm nghiêm túc
  • Jeune fille sérieuse
   cô gái đứng đắn
 • nghiêm nghị, nghiêm trang
  • Sérieux comme un pape
   nghiêm nghị như giáo hoàng, rất nghiêm nghị
  • Visage sérieux
   mặt trang nghiêm
 • quan trọng, đánh kể
 • nghiêm trọng, trầm trọng, nặng
  • Maladie sérieuse
   bệnh trầm trọng
  • client sérieux
   khách hàng mua nhiều
danh từ giống đực
 • sự đứng đắn; sự nghiêm túc
  • Esprit de sérieux
   tinh thần nghiêm túc
 • vẻ nghiêm nghị, vẻ nghiêm trang
  • Garder son sérieux
   giữ vẻ nghiêm trang
 • sự quan trọng
  • Le sérieux d'une question
   sự quan trọng của một vấn đề
  • prendre au sérieux
   cho là thực
  • se prendre au sérieux
   ra vẻ quan trọng
Related search result for "sérieux"
Comments and discussion on the word "sérieux"