Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary
sawn
/sɔ:/
Jump to user comments
danh từ
 • tục ngữ; cách ngôn
danh từ
 • cái cưa
  • cross-cut saw
   cưa ngang
  • circular saw
   cưa tròn, cưa đĩa
 • (động vật học) bộ phận hình răng cưa
động từ sawed; sawed, sawn
 • cưa (gỗ), xẻ (gỗ)
 • đưa đi đưa lại (như kéo cưa)
IDIOMS
 • to saw the air
  • khoa tay múa chân
 • to saw the wood
  • (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) làm việc riêng của mình
thời quá khứ của see
Related search result for "sawn"
Comments and discussion on the word "sawn"