Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet), French - Vietnamese)
samoan
/sə'mouən/
Jump to user comments
tính từ
  • (thuộc) Xa-mô-a
danh từ
  • người Xa-mô-a
  • tiếng Xa-mô-a
Related search result for "samoan"
Comments and discussion on the word "samoan"