Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet), Computing (FOLDOC))
same
/seim/
Jump to user comments
tính từ
 • đều đều, đơn điệu
  • their jokes are a little same
   những câu nói đùa của chúng vẫn cứ đơn điệu như thế
 • ((thường) + the) giống nhau, như nhau, không thay đổi, cùng một, cũng như vậy, cũng như thế
  • to say the same thing twice over
   nói đi nói lại một điệu như nhau
  • to travel in the same direction
   đi về cùng một hướng
  • he is the same age as I
   anh ấy cùng tuổi với tôi
  • at the same time
   cùng một lúc
  • he gave the same answer as before
   anh ta vẫn giả lời như trước
danh từ & đại từ (the gõn
 • (từ hiếm,nghĩa hiếm) lại người ấy, cũng vẫn người ấy
  • to the same
   lại gửi người ấy
  • from the same
   cũng lại do người ấy gửi (tặng...)
 • cùng một điều ấy, cùng một vật ấy, vật như thế, điều như thế, việc như thế
  • we would do the same again
   chúng ta sẽ lại làm việc như thế nữa
  • more of the same
   cứ cho thêm cùng một thứ như vậy, cứ cho uống thêm cùng một thứ thuốc...
 • (từ cổ,nghĩa cổ), (thương nghiệp); (pháp lý); luộc koảy pốc điều đã nói trên, người đã nói trên; vật đó; điều đó, người đó
phó từ (the gõn
 • cũng như thế, vẫn như thế, cũng như
  • I think the same of him
   tôi cũng nghĩ về anh ta như thế
  • just the same
   vẫn y như thế, vẫn y như thường
IDIOMS
 • all the same
  • (xem) all
Related words
Related search result for "same"
Comments and discussion on the word "same"