Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet))
scandal
/'skændl/
Jump to user comments
danh từ
 • việc xúc phạm đến công chúng; việc làm cho công chúng phẫn nộ; việc xấu xa; việc nhục nhã
  • it is a scandal that such things should be possible
   để xảy ra những việc như thế thật là xấu xa
  • a great scandal occurred
   một việc làm cho công chúng phẫn nộ đã xảy ra
 • sự gièm pha, sự nói xấu, sự nói sau lưng
 • (pháp lý) sự phỉ báng; lời thoá mạ (ở toà án)
Related words
Related search result for "scandal"
Comments and discussion on the word "scandal"