Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
French - Vietnamese dictionary
scruter
Jump to user comments
ngoại động từ
 • dò xét, tìm hiểu kỹ càng
  • Scruter l'activité de quelqu'un
   dò xét sự hoạt động của ai
 • nhìn chăm chú
  • Scruter l'horizon
   chăm chú nhìn chân trời
Related search result for "scruter"
Comments and discussion on the word "scruter"