Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
French - Vietnamese dictionary
se baser
Jump to user comments
tự động từ
  • căn cứ vào
    • Sur quoi vous basez-vous pour affirmer cela?
      Anh căn cứ vào đâu mà khẳng định điều đó?
Related search result for "se baser"
Comments and discussion on the word "se baser"