Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
French - Vietnamese dictionary
se remettre
Jump to user comments
tự động từ
 • lại
  • Se remettre au travail
   lại làm việc
  • Se remettre à table
   lại ngồi vào bàn ăn
 • lại bắt đầu
  • Se remettre à jouer
   lại bắt đầu chơi
 • bình phục; yên tâm lại, bình tĩnh lại
  • Il se remet très vite
   anh ta bình phục rất chóng
  • Allons, remettez-vous
   nào hãy bình tĩnh lại
 • quang đãng lại
  • Le temps se remet
   trời quang đãng lại
 • giải hòa
  • Se remettre avec quelqu'un
   giải hòa với ai
  • Se remettre ensemble
   giải hòa với nhau
 • hoãn lại
  • Travail qui peut se remettre
   công việc có thể hoãn lại
  • s'en remettre à
   phó thác vào
Related words
Related search result for "se remettre"
Comments and discussion on the word "se remettre"