Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
Vietnamese - French dictionary
tân trang
Jump to user comments
version="1.0"?>
  • remettre à neuf ; rafraîchir.
    • Tủ lạnh mới tân trang
      réfrigérateur qu'on vient de remettre à neuf.
Related search result for "tân trang"
Comments and discussion on the word "tân trang"