Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
French - Vietnamese dictionary
se resserrer
Jump to user comments
tự động từ
 • thu hẹp lại
  • Le terrain se resserre
   đám đất thu hẹp lại
 • dày đặc lại
  • Brume qui se resserre
   sương mù dày đặc lại
 • thu lại
  • Se resserrer autour de la lampe
   ngồi thu lại xung quanh đèn
 • thắt lại
  • Mon coeur se resserre
   lòng tôi thắt lại
 • thắt chặt lại
  • Noeud qui se resserre
   nút thắt chặt lại
  • Amitié qui se resserre
   tình bạn thắt chặt lại
Related search result for "se resserrer"
Comments and discussion on the word "se resserrer"