Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
French - Vietnamese dictionary
se sentir
Jump to user comments
tự động từ
 • (tự) cảm thấy
  • Se sentir fort
   (tự) cảm thấy khoẻ
  • Se sentir mieux
   (tự) cảm thấy đỡ, (tự) cảm thấy khá hơn
 • tự nhận thức được mình
 • chịu được nhau, thông cảm với nhau
  • commencer à se sentir
   bắt đầu tự phát hiện
  • Jeune talent qui commence à se sentir
   tài năng trẻ bắt đầu tự phát hiện
  • ne pas se sentir de joie; ne pas se sentir d'aise
   sướng mê đi
  • se sentir du coeur pour
   sẵn sàng (làm việc gì)
Related search result for "se sentir"
Comments and discussion on the word "se sentir"