Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
French - Vietnamese dictionary
siège
Jump to user comments
danh từ giống đực
 • ghế ngồi
  • Apporter un siège
   đem lại một ghế ngồi
  • Gagner plusieurs sièges aux élections
   được nhiều ghế trong cuộc tuyển cử
 • trụ sở
  • Siège d'une maison de commerce
   trụ sở của một hãng buôn
 • trung khu, trung tâm
  • Le cerveau, siège de la pensée
   óc, trung khu của tư tưởng
 • đít, mông
  • Bain de siège
   sự ngâm đít
 • sự vây hãm
  • Armée de siège
   quân đội vây hãm
  • état de siège
   xem état
  • lever le siège
   giải vây
  • mon siège est fait
   ý tôi đã quyết
  • présentation du siège
   (y học) ngồi mông
Related search result for "siège"
Comments and discussion on the word "siège"