Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
French - Vietnamese dictionary (also found in English - Vietnamese, English - English (Wordnet), Computing (FOLDOC), )
sage
Jump to user comments
tính từ
 • khôn ngoan, khôn khéo
  • Agir en homme sage
   hành động khôn ngoan
 • ngoan
  • Un enfant sage
   đứa bé ngoan
 • đứng đắn
  • Une femme sage
   một phụ nữ đứng đắn
 • đúng mực; thận trọng
  • Des désirs sages
   những điều mong ước đúng mục
 • (từ cũ, nghĩa cũ) hiền
  • Les hommes sages
   các bậc hiền nhân
danh từ giống đực
 • nhà hiền triết
 • người khôn (trái với người điên)
 • (chính trị) cố vấn (một số tổ chức ở Tây Âu)
Related search result for "sage"
Comments and discussion on the word "sage"