Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet))
signify
/'signifai/
Jump to user comments
động từ
 • biểu thị, biểu hiện; báo hiệu
 • nghĩa là, có nghĩa
 • tuyên bố, báo cho biết
  • he signified his willingness to cooperate
   anh ấy tuyên bố đồng ý hợp tác
 • có tầm quan trọng hệ trọng ((thường) phủ định)
  • it does not signify
   chuyện ấy không quan trọng
Related words
Related search result for "signify"
Comments and discussion on the word "signify"