Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet))
mean
/mi:n/
Jump to user comments
danh từ
 • khoảng giữa, trung độ, trung gian, trung dung
  • the happy mean; the holden mean
   trung dung, chính sách chiết trung
 • (toán học) giá trị trung bình; số trung bình
 • (số nhiều) ((thường) dùng như số ít) phương tiện, kế, biện pháp, cách
  • means of living
   kế sinh nhai
  • means of communication
   phương tiện giao thông
 • (số nhiều) của, của cải, tài sản, khả năng (kinh tế)
  • he is a man of mean
   ông ta là một người có của
  • means test
   sự thẩm tra khả năng (trước khi trợ cấp)
IDIOMS
 • by all means; by all manner of means
  • bằng đủ mọi cách, bằng bất cứ cách nào, bằng bất cứ giá nào
  • tất nhiên, dĩ nhiên, chắc chắn
 • by fair means or foul
  • bằng đủ mọi cách tốt hay xấu
 • by means of
  • bằng cách
 • by no means
 • by no means of means
  • chẳng chút nào, quyết không, hẳn không, tuyệt nhiên không
 • by some means or other
  • bằng cách này hay cách khác
tính từ
 • trung bình, vừa, ở giữa
  • a man of mean stature
   người tầm vóc trung bình, người tầm thước
  • the mean annual temperature
   độ nhiệt trung bình hằng năm
 • (toán học) trung bình
  • mean value theorem
   định lý giá trị trung bình
tính từ
 • thấp kém, kém cỏi, tầm thường
  • to be no mean scholar
   không phải là một thứ học giả tầm thường
 • tối tân, tiều tuỵ, tang thương, khốn khổ
  • a mean house in a mean street
   một căn nhà tiều tuỵ trong một khu phố tồi tàn
 • hèn hạ, bần tiện, bủn xỉn
  • to be mean over money matters
   bủn xỉn về vấn đề tiền nong
 • (thông tục) xấu hổ thầm
  • to feel mean
   tự thấy xấu hổ
 • (từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (từ lóng) cừ, chiến
 • (từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (từ lóng) hắc búa
động từ meant /meant/
 • nghĩa là, có nghĩa là
  • these words mean nothing
   những chữ này không có nghĩa gì hết
 • muốn nói
  • what do you mean?
   ý anh muốn nói gì?
 • định, có ý định, muốn, có ý muốn
  • I mean to go early tomorrow
   tôi định mai sẽ đi sớm
  • does he really mean to do it?
   có thật nó có ý định làm cái đó không?
 • dự định, để cho, dành cho
  • I mean this for my son
   tôi dự định cái này dành cho con trai tôi
 • có ý nghĩa lớn, đáng giá, đáng kể
  • your friendship means a great deal to me
   tình bạn của anh có ý nghĩa rất lớn đối với tôi
IDIOMS
 • to mean mischief
  • có ác ý
 • to mean well (kindly) by (to, towards) someone
  • có ý tốt đối với ai
 • what do you means by it?
  • làm sao anh chứng minh được điều đó
Related search result for "mean"
Comments and discussion on the word "mean"