Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet))
stony-broke
/'stounbrouk/ Cách viết khác : (stony-broke) /'stounibrouk/
Jump to user comments
tính từ
  • (từ lóng) kiết lõ đít, không một xu dính túi
Related words
Related search result for "stony-broke"
Comments and discussion on the word "stony-broke"