Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet), French - Vietnamese)
structure
/'strʌktʃə/
Jump to user comments
danh từ
 • kết cấu, cấu trúc
  • the structure of a poem
   kết cấu một bài thơ
  • a sentence of loose structure
   một cấu trúc lỏng lẻo
 • công trình kiến trúc, công trình xây dựng
  • a fine marble structure
   một công trình kiến trúc bằng cẩm thạch tuyệt đẹp
Related search result for "structure"
Comments and discussion on the word "structure"