Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary
stumer
/'stju:mə/
Jump to user comments
danh từ
  • (từ lóng) tấm séc vô gái trị
  • tiền giả
Related search result for "stumer"
Comments and discussion on the word "stumer"