Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet), French - Vietnamese)
plume
/plu:m/
Jump to user comments
danh từ
 • lông chim, lông vũ
 • chùm lông (để trang sức)
 • vật giống lông chim, vật nhẹ như lông chim; (động vật học) cấu tạo hình lông chim
  • a plume of smoke
   chùm khói
IDIOMS
 • in borrowed plumes
  • (nghĩa bóng) khoác bộ cánh đi mượn, sáo mượn lông công
ngoại động từ
 • trang sức bằng lông chim; giắt lông chim, giắt chùm lông chim (lên mũ...)
 • rỉa (lông) (chim...)
  • pth to plume oneself
   khoác bộ cánh đi mượn
  • pth to plume oneself
   khoe mẽ, tự đắc, vây vo với
  • to plumeoneself on one's skill
   khoe tài, vây vo với cái tài
Related search result for "plume"
Comments and discussion on the word "plume"