Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet))
pluck
/plʌk/
Jump to user comments
danh từ
 • sự giật, sự kéo, cái giật, cái kéo
  • to give a pluck at someone's sleeve
   giật tay áo ai một cái
 • sự nhổ (lông, tóc...), sự bức, sự hái (hoa, quả)
 • sự gảy (đàn), sự búng
 • bộ lòng (tim, gan, phổi của con vật làm thịt)
 • sự gan dạ, sự can trường
  • a man of pluck
   người gan dạ, người can trường
  • to have plenty of pluck
   rất gan dạ, rất can trường
 • sự đánh trượt, sự đánh hỏng (một thí sinh); sự thi hỏng, sự thi trượt
ngoại động từ
 • nhổ, bức hái
  • to pluck weeds
   nhổ cỏ dại
  • to pluck flowers
   hái hoa
 • nhổ lông, vặt lông (chim)
 • gẩy, búng (đàn, dây đàn)
 • lừa đảo, lừa gạt; bóc lột của cải "vặt lông" (nghĩa bóng)
  • to pluck a pigeon "vặt lông" một anh ngốc
   đánh trượt, đánh hỏng (một thí sinh)
 • (từ cổ,nghĩa cổ) (+ away) kéo, giật
nội động từ
 • ((thường) + at) kéo, giật
IDIOMS
 • to pluck up one's heart (spirits, courage)
  • lấy hết can đảm
Related search result for "pluck"
Comments and discussion on the word "pluck"